Před více jak 10 lety vznikla ČSIM a její hlavní ambicí bylo stát se mezioborovou platformou intenzivní medicíny (IM). To se dosud zcela nepovedlo, naopak, dílčích odborných organizací hlásících se k intenzivní péči či jejím segmentům je dnes více než kdysi. Je třeba se kriticky nad touto situací zamyslet. Nabízejí se otázky:

 1. Má intenzivní péče skutečně jediný, společný základ?
 2. Pokud ano, nabídla ČSIM platformu všem dílčím segmentům IM?
 3. Pokud ano, znamená to, že oborové tendence jsou odstředivé a kontraproduktivní?
 4. Je CSIM respektovanou společností u zřizovatelů a plátců IM?

Ad 1) Myslíme si, že IP má skutečně společný základ a že až na výjimky (neonatologie) je pro každého specialistu v IP pracujícímu nutné zvládnout všeobecné základy IM.

Ad 2) Ano, ale jen částečně. ČSIM je mezioborově stále chápána jako doména anesteziologů, jiné odbornosti toto cítí jako nevyvážené a snaží se angažovat ve vlastních společnostech/sekcích. Jedinou motivací složit atestaci IP se stává nařízení plátců (pojišťoven) o nutnosti této atestace pro JIP, které chtějí vykazovat péči na vysoké úrovni TISS.

Ad 3) Nelze mluvit za oborové společnosti/sekce, kde jistě hraje roli touha zdokonalit svůj obor a prosadit co nejvíce zájmy svých nemocných – ale věříme, že při vstřícnosti samotné ČSIM budou tyto tendence slábnout, respektive budou tyto společnosti či sekce schopny začlenit se pod společný rámec IM.

Ad 4) Bohužel, asi není. Je chyba mimo ČSIM? Nabízí se vysvětlení, že v systému hierarchie oborů má IM coby nástavbový obor menší možnost ovlivnit organizaci IM. V každém případě je tu šance, že široká a vlivná členská základna, zastřešená odborně a manažersky zdatným výborem, bude schopna nabídnout taková řešení, která budou pro zřizovatele zpočátku zajímavá a později i závazná.

Z výše uvedeného jasně vyplývají přirozené priority pro činnost výboru ČSIM pro následující období 2017 – 2020. Jako kruciální vidíme:

 1. Udržet a rozšířit členskou základnu. Naší snahou bude nabídnout snazší a modernější způsob komunikace (interaktivní web, případně vstup ČSIM na sociální sítě), členství spojit s jasně definovanými výhodami (diskutujme o časopisu AIM zadarmo, nižším kongresovém poplatku, cestovních či vědeckých grantech). V tomto období se chceme m.j. zaměřit na intenzivisty z menších nemocnic, kteří pracují často v daleko vágněji definovaných podmínkách než jejich kolegové z fakultních či krajských nemocnic.
 2. Přizvat do výboru ostatní společnosti/sekce zabývající se IM a společně formovat další vývoj IP v České republice.
 3. Pokračovat v rozvíjení edukačních aktivit (samostatný plnohodnotný kongres ČSIM, vzdělávací Akademie ČSIM, účast na tvorbě časopisu Anesteziologie a intenzivní medicína, zvýšení atraktivity atestace z Intenzivní medíny jejím postavením na evropskou úroveň), spolupráce s mezinárodními společnostmi, dominantně s ESICM. Chceme podpořit edukaci v IM již v pregraduální výuce – doporučit LF zařazení definovaného kurikula do výuky klinických oborů.
 4. Podílet se na vytváření legislativních norem v oboru IM (MZd, SÚKL, pojištovny), podpořit vstup nových léčebných a diagnostických metod do IM, vytvářet doporučené medicínské postupy dle aktuální potřeby členské základny.
 5. Definovat kvalitu IM a způsob jejího sledování a úhrady. Aktivity reformovaného ÚZIS by v tom měly být nápomocny.
 6. Rozvíjet transparentní spolupráci s firmami s vědomím společného cíle – prospěchu nemocných. Vidíme např. prostor v dlouhodobém partnerství s firmami podporujícími rozvoj edukačních aktivit (simulační medicína).
 7. Více zapojit střední zdravotnický personál do aktivit společnosti. Nabízí se pomoc v tvorbě edukační platformy, networking, užší spolupráce s Českou asociací sester.
 8. Spolupracovat s operativní vstřícnou a efektivní servisní organizací společnosti, která zvládne komunikaci se členy i firmami.
 9. Dbát na dobrou prezentaci ČSIM – spolupráci s mediálními partnery, propagaci prestiže oboru.

Intenzivní medicína v každé konkrétní nemocnici bude mít takovou úroveň, jak vzdělaní lékaři a další zdravotnický personál se budou o kriticky nemocné starat, zda k tomu budou mít personální, materiálové a prostorové zajištění a definované lokální pravomoci. ČSIM chce významně přispět k dosažení pokroku v tomto nákladném segmentu péče.

Chceme zůstat otevření námětům všech členů ČSIM. Chceme v roce 2020, kdy bude končit náš mandát, předat společnost novému výboru v ještě lepším stavu, než je nyní.

 

Prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D.

předseda výboru ČSIM