Časopis  Anesteziologie & intenzivní medicína  je odborným periodikem České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a České společnosti intenzivní medicíny. Je vydáván Českou lékařskou společností JEP a indexován a excerptován v EMBASE, Excerpta medica, Emerging Sources Citation Index, Bibliographia medica čechoslovaca, Scopus a EBSCO – ACADEMIC SEARCH COMPLETE. Vychází 6x ročně, předplatné na rok je 660,-Kč, (€ 44,40), jednotlivé číslo stojí 110,- Kč (€ 7,40).

K publikaci jsou přijímány příspěvky v češtině, slovenštině a angličtině jako původní práce, kasuistiky, přehledové články a krátká sdělení z anesteziologie, intenzivní medicíny, algeziologie, urgentní medicíny a resuscitace. Zaslané práce musí odpovídat etickému kodexu. U intervenčních studií je vyžadován souhlas etické komise před jejich zahájením, u kasuistik souhlas pacienta, zákonného zástupce nebo v případě úmrtí pacienta jeho nejbližších příbuzných. Časopis přináší aktuální doporučení odborných společností (ČSARIM, ČSIM), se zaměřením na vzdělávání, informace ze sjezdů a odborných konferencí, dále informuje o nových poznatcích v příbuzných oborech.

Publikované práce jsou recenzované. Recenzní řízení probíhá elektronicky, trvá 3 – 4 týdny a pro autory je zaslepené. Definitivní rozhodnutí o publikaci  záleží na  vedoucím redaktorovi. Redakce si vyhrazuje právo na jazykovou úpravu textů. Zaslané příspěvky nejsou honorovány a nevracejí se. Pokyny pro autory jsou dostupné na hlavní internetové stránce časopisu na adrese https://www.aimjournal.cz/.

Příspěvky jsou přijímány po registraci elektronicky rovněž na internetové stránce  https://www.aimjournal.cz/.

 

Praha, duben 2021

Doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Vedoucí redaktor časopisu Anesteziologie & intenzivní medicína