Časopis  Anesteziologie & intenzivní medicína  je odborným periodikem České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a České společnosti intenzivní medicíny. Je vydáván Českou lékařskou společností JEP. Je indexován v EMBASE/Excerpta medica a v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik Rady pro výzkum a vývoj ČR a excerptován v Bibliographia medica čechoslovaca ,  Scopus a Vychází 6x ročně,  předplatné na rok 600,– Kč, (€ 41,40), jednotlivé číslo 100,– Kč (€ 6,90).

K publikaci  jsou  přijímány  příspěvky v češtině, slovenštině a angličtině jako původní práce, kasuistiky a přehledové články z anesteziologie, intenzivní medicíny, algeziologie, urgentní medicíny a resuscitace. Informuje o nových poznatcích v příbuzných oborech a historii medicíny. U intervenčních studií je vyžadován souhlas etické komise před jejich zahájením. Časopis přináší aktuální doporučení a guidelines  odborných společností (ČSARIM, ČSIM), a další informace se zaměřením na vzdělávání, informace ze sjezdů a odborných konferencí. 

Publikované práce jsou recenzované. Recenzní řízení probíhá elektronicky, pro autory je zaslepené. Definitivní rozhodnutí o publikaci  záleží na  vedoucím redaktorovi. Redakce si vyhrazuje právo na jazykovou úpravu textů. Zaslané příspěvky se nevracejí. Pokyny pro autory jsou na publikovány v časopise a dále na  http://www.prolekare.cz/anesteziologie-intenzivni-medicina-pokyny. Elektronická verse časopisu neprochází redakční korekturou.  

Příspěvky jsou přijímány elektronicky na adrese ivan.herold@onmb.cz , rovněž poštou na adrese
MUDr Ivan Herold, CSc., ARO Mladá Boleslav, V.Klementa 147, 293 01 Mladá Boleslav.