Zásady poskytování léčebné péče způsobem úměrným závažnosti stonání či poranění byly v našem zdravotnickém systému formulovány již před více než třemi desítiletími. Péče o kriticky nemocné se dnes odehrává nejenom na lůžkových částech anesteziologicko-resuscitačních oddělení, ale i na četných oborových pracovištích intenzívní péče.

Kolegové a kolegyně se zájmem či přímou angažovaností v této náročné problematice až dosud nacházeli platformu v sekcích intenzívní medicíny jednotlivých odborných společností ČLS. Velmi aktivní a početná byla Sekce intenzívní medicíny České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny, intenzívně pracovali též pediatři, chirurgové, internisté a nositelé dalších odborností.

Společnost intenzívní medicíny si klade za cíl vytvořit prostor pro spolupráci a diskusi anesteziologů, chirurgů, internistů, kardiologů, pediatrů, infekcionistů, neurologů, pulmologů a kolegů z ostatních oborů, kteří se v intenzivní medicíně profesně angažují a cítí potřebu se odborně sdružovat. Společnost je otevřená i nelékařským kategoriím zdravotníků – především sestrám, jejichž role v péči o kriticky nemocné je nezastupitelná.