Dne 1.3.2004 nabyl platnosti zákon 95/2004 O podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta. Jeho součástí byla příloha, v níž byly vyjmenovány 83 obory specializačního vzdělávání, mezi nimi pod č. 39 nový obor – Intenzivní medicína. Příloha postrádala dříve používanou hierarchizaci na základní a nástavbové obory a funkční specializace. Intenzivní medicína se tak stala oborem specializačního vzdělávání. V této souvislosti připravil prof. Vladimír Černý se spolupracovníky první vzdělávací program oboru IM.

V roce 2007 zřídil IPVZ Praha Výukové pracoviště intenzivní medicíny, které koorinuje problematiku atestací z intenzivní medicíny v České republice. V jeho náplni je mj. organizování atestačních zkoušek, posuzování žádostí o atestace, příprava otázek MCQ (mění se každého půl roku), koordinace postgraduálního vzdělávání vč. přípravy specializačního kurzu intenzivní medicíny, který se kná v dubnu v Brně. Postupně se zformoval tým členů atestačních komisí s různým oborovým zaměřením. Výukové pracoviště intenzivní medicíny vede prof. Ševčík, KARIM FN Brno a LF MU Brno.

Od jara 2007 do jara 2009 postupně odatestovalo 200 intenzivistů z různých oborů, zpravidla lékařů, kteří se již dlouhou dobu intenzivní medicínou ve své praxi naplno zabývali. Největší nápor uchazečů o atestace byl v r. 2008, kdy bylo na jaře i na podzim otevřeno v ČR 5 atestačních center. V současnosti atestuje v jarním i podzimním termínu kolem 10 uchazečů.

V r. 2008 nabyla platnost tzv. euronovela zákona 95/2004 – znění zákona 189/2008. Její součástí již není příloha s vyjmenováním jednotlivých oborů. Ty byly vyjmenovány posléze ve vyhl. 185/2009. V příloze č. 2 jsou v ní vyjmenovány nástavbové obory (certifikační kurzy), mezi nimi pod č. 23 obor Intenzivní medicína. Označení odbornosti je intenzivista. Předpokladem pro zařazení do oboru IM je specializovaná způsobilost v jednom ze 16 základních oborů (Anesteziologie a intenzivní medicína, Vnitřní lékařství, Chirurgie, Diabetologie a endokrinologie, Dětská chirurgie, Kardiochirurgie, Neurochirurgie, Dětské lékařství, Infekční lékařství, Kardiologie, Neurologie, Pneumologie a ftizeologie, Gynekologie a porodnictví, Ortopedie, Urologie, Klinická onkologie). Posléze se k nim přidaly 2 další obory – Traumatologie a Popáleninová medicína. V souvislosti s uvedenou vyhláškou bylo potřeba připravit nový vzdělávací program oboru IM, který by uspokojil 18 vyjmenovaných oborů. Vzdělávací program (VP IM) byl připraven pod vedením prof. Černého a prof. Ševčíka ve spolupráci s výborem ČSIM, s představiteli vyjmenovaných oborů i představiteli Akreditační komise oboru IM při MZ a publikován na jaře 2010 ve Věstníku MZ č. 5/2010. VP IM sestává z obecné a speciální části. Obecná část má 2 verze – dospělou a dětskou, speciální část pak má 4 možné varianty – oborově specifické moduly – podle toho, zda je uchazeč z operačního oboru, interně či pediatricky zaměřeného oboru nebo z oboru AIM.

Začátkem října 2010 byly na webových stránkách IPVZ publikovány nové atestační otázky – celkem 40 trojotázek
(ke stažení ZDE). Atestační otázky připravilo Výukové pracoviště IM IPVZ ve spolupráci s výborem ČSIM. Poprvé se podle nich zkoušely atestace z IM na konci listopadu 2010. Na základě relevantních připomínek uživatelů zřejmě doznají otázky v průběhu následujících měsíců několika drobných změn resp. doplnění.

Celý VP IM je podle platných pravidel nutno absolvovat na akreditovaných pracovištích oboru IM, kterých je v ČR t.č. 29, další 3 pracoviště se o akreditaci ucházejí.

Do stávajícího stavu postgraduálního vzdělávání, které bylo až do letošního roku v gesci Ministerstva zdravotnictví, vstoupil zásadním způsobem dokument MZ ČR z května 2010 – tzv. Opatření MZ ČR v souvislosti s převedením specializačního vzdělávání na lékařské fakulty. Tímto opatřením mělo být resp. má být převedeno postgraduální vzdělávání v základních oborech na lékařské fakulty, tedy do gesce Ministerstva školství, zatímco vzdělávání v nástavbových oborech (certifikačních kurzech) má podle tohoto opatření zajišťovat nadále pouze IPVZ tedy zůstává v působnosti MZ. Další vývoj v oblasti postgraduálního vzdělávání je předmětem řady jednání.

V současnosti má být v běhu operační program Projekt vzdělávání lékařů, v němž je počítáno s podporou cca 400 lékařů v ČR pro vzdělávání v certifikovaných kurzech. Mezi nejvíce podpořené obory patří Intenzivní medicína – počítá se s podporou 60 mimopražských lékařů. Projekt by měl proběhnout v r. 2011-2012 s ukončením v lednu 2013. IPVZ by mělo vypsat výběrové řízení pro akreditovaná zařízení. MZ bude hradit po dobu účasti školence na certifikovaném kurzu a tedy po dobu jeho nepřítomnosti na pracovišti náhradu mzdy do výše jeho platu, maximálně však trojnásobek průměrné mzdy. Bližší údaje jsou na www.vzdelavani-zdravotniku.cz .

Brno 7. prosince 2010, prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.