Vážené kolegyně a kolegové,

Výbor ČSIM vstupuje do nového volebního období na vrcholu pandemie SARS-CoV-2, která obor zviditelnila převážně v pozitivním smyslu. Pokud jsme tedy pozitivní kapitál díky pandemii získali, je třeba ho nepromarnit v nastávajících podmínkách zvýšených nároků na obor a současně klesajících zdrojů zdravotního pojištění při očekávaném celospolečenském ekonomickém propadu. Nepolevující nároky budou dány především zhoršeným zdravotním stavem populace za poslední rok a půl.

Intenzivní medicína se musí profilovat jako nepostradatelný a velice drahý páteřní obor nemocnic, který by měl být poskytován na minimálním potřebném množství lůžek a flexibilně koordinován na lokální i celostátní úrovni dle aktuálních společenských potřeb. Pro situace zvýšené zátěže by měla být expanze intenzívní péče připravována dle pandemického plánu. Aby lokální koordinace byla efektivní a aby se předešlo příjmům a readmisím, je třeba rozvíjet systémy časného varování na standardních odděleních nemocnic (RRS – rapid response systems), sledovat pacienty po propuštění z jednotek intenzivní péče a podílet se na budování urgentních příjmů. Navenek při referování pacientů mezi nemocnicemi je vhodné zavádět moderní technologie, jako je telemedicína s přenosem obrazové a laboratorní dokumentace. V souvislosti s pandemií Covid19 je třeba poděkovat organizátorům národního Koordinačního centra intenzivní péče, především Prof. Černému, stávající systém dále udržet funkční a rozvíjet ho.

Systém vytvářejí jeho osobnosti a specialisté v oboru. Intenzívní medicínu vnímáme jako inkluzivní nástavbový obor, který navazuje na specializovanou způsobilost v mnoha oborech a který je definován kompetencemi získanými v průběhu strukturovaného vzdělávacího procesu a ověřenými objektivní a reproducibilní závěrečnou zkouškou. Kompetence intenzivisty jsou definovány programem CoBaTrICe (Competency-Based Training in Intensive Care, www.cobatrice.org), ke kterému se ČSIM přihlásila v r. 2009. ČSIM bude rovněž podporovat začlenění Intenzívní medicíny mezi obory, uvedené v Annexu 5 směrnice 2005/36/EC tak, aby bylo možné vzájemné uznávání specializované způsobilosti v tomto oboru v zemích EU. Budeme prosazovat kroky směřující k uznávání diplomu EDIC jako ekvivalentu české atestační zkoušky. ČSIM bude spolupracovat
s výukovým pracovištěm intenzivní medicíny IPVZ vedeným Doc. Dostálem a jinými odbornými společnostmi na vzdělávacích programech v Intenzívní péči. Pro kolegy v raných fázích tréningu zajistíme dostupnost kurzu Intensive Care Fundamentals© v českém jazyce a budeme spolupracovat s ESICM na rozvoji a adaptaci dalších vzdělávacích aktivit. ČSIM by měla fungovat jako garant vzdělávacího programu a formátu postgraduální zkoušky, společnost by se měla stát platformou pro vzdělávání motivující lékaře k dalšímu studiu. Tomu by se měla přizpůsobit i internetová stránka společnosti. Granty ČSIM zavedené Prof. Šrámkem jsou unikátní příležitostí ke start up ve výzkumu v intenzivní medicíně, doufáme, že se to promítne i do intenzivistických prací v časopise Anesteziologie a Intenzivní Medicína. Českou intenzivistickou obec bychom chtěli motivovat k aktivnímu členství ve společnosti spojeném s výhodami v přístupech k edukačním materiálům a slevách na kongresových, kurzových poplatcích a předplatném časopisu. Plánujeme vytvoření určité databáze výstupů z české intenzivní medicíny, ideálně z pojišťovacích dat ve spolupráci s ÚZIS. To by
mělo být začátkem pro definování benchmarking a srovnání české intenzivní medicíny se zahraničními databázemi, neboť díky absenci dat nemáme přehled o našich výsledcích, lokálních problémech a potřebách našich členů.

V posledních letech jsme jako praktici zdola zaváděli řadu postupů, bez kterých si nedovedeme moderní ICU vůbec představit. Jde například o ultrazvukové a endoskopické metody prováděné intenzivisty v režimech 24/7. Bohužel, tyto postupy se zatím nedostaly do ministerských vyhlášek o povinném vybavení jednotek intenzivní péče, což může vyvolat řadu nemístných pochybností ze strany managementu nemocnic, a to zejména v době klesajících financí ve zdravotním pojištění. Bylo by velmi vhodné otevřít diskuzi s jinými odbornostmi na téma sdílení kódů výkonů, které často intenzivisté vykonávají i konziliárně mimo jednotky intenzivní péče. S tím souvisí spolupráce s klíčovými partnery jako jsou ČSARIM, ČKS, Pneumologická společnost, SUMMK, Společnost paliativní medicíny, Pediatrická společnost, Společnost klinické mikrobiologie a jiné. Jsem velmi rád, že byl zástupce České asociace pro akutní kardiologii (ČAAK, Prof. Bělohlávek) zvolen do výboru ČSIM
a od roku 2021 očekáváme zapojení předsedy ČAAK do pravidelných jednání výboru ČSIM.

Pevně doufám, že se nám s postupem času podaří návrat do prezenčních forem kongresů, kde nebude záležet na počtu sálů a rozsáhlosti programu, ale především na kvalitě a použitelnosti prezentovaných informací.

Za výbor ČSIM bych rád poděkoval za předsednictví Prof. Šrámkovi a přeji nám všem hodně pozitivní
energie do volebního období 2021-2025.

 

Doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D., EDIC

předseda výboru ČSIM

Text programového prohlášení ke staženi je zde